Brezinski, Horst, Egon Franck und Michael Fritsch: Insights of microeconomic analyses of transformation processes. In Horst Brezinski, Egon Franck und Michael Fritsch (Hrsg.): The Microeconomics of Transformation und Growth, Cheltenham 1998: Edward Elgar Publishers, 1-12.